ഇഷ്ടമില്ലാത്ത അച്ചി തൊടുന്നത് എല്ലാം കുറ്റം എന്നത് പോലെ; ഗുരുവായൂർ കല്യാണ വിവാദം അടപടലം തേഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദേ അടുത്തത് പൊക്കി ക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നു സൈബർ വെട്ടുക്കിളികൾ; അഞ്ജു പാർവതി