ഉപ്പിലിട്ട മാങ്ങ എത്ര വർഷം ഇരുന്നാലും കേടാകില്ല

ഉപ്പിലിട്ട മാങ്ങ ഒരു കാരണവശാലും ചീത്തയായി പോകില്ല ഇത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *