ഇന്നത്തെ സ്വർണ വില എന്തെന്ന് അറിയാം, ഏറ്റവും പുതിയ അപ്പ്‌ഡേറ്റ്സ് എല്ലാം ദിവസവും ഇടുന്നതാണ്

ഇന്നത്തെ സ്വർണ വില എന്തെന്ന് അറിയാം. സ്വർണ വിലയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ അപ്പ്‌ഡേറ്റ് ഈ പേജിലൂടെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി നൽകുന്നതായിരിക്കും.

ഇന്നലെ ഒക്ടോബർ 14, ബുധനാഴ്ച സ്വർണ വില 240 രൂപ കുറഞ്ഞു പവന് 37560 രൂപയും ഗ്രാമിന് 4695 ആയി. ഇന്ന് ഒക്ടോബർ 15, വ്യാഴാഴ്ച, വിലയിൽ മാറ്റം ഇല്ല. ഒരു ആഴ്ചയിലെ വില നോക്കാം, ഒക്ടോബര് 9 സ്വർണ വില 360 രൂപ കൂടി പവന് 37560 രൂപയും, ഗ്രാമിന് 4695 രൂപയും ആയി, ഒക്ടോബർ 10, ശനിയാഴ്ച വില 240 രൂപ കൂടി 37800 രൂപയും, ഗ്രാമിന് 4725 രൂപയും ആയിരുന്നു.

ഒക്ടോബര് 11, ഞായറാഴ്ച അവധി ദിനം ആയതിനാൽ സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം ഇല്ല, ഒക്ടോബർ 12നും വിലയിൽ മാറ്റം ഇല്ല ആയതിനാൽ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 37800 രൂപയും ഗ്രാമിന് 4725 രൂപയും ആയിരുന്നു. ഒക്ടോബർ 13, ചൊവ്വാഴ്ച സ്വർണ വില മാറ്റം ഇല്ലാതെ തുടരുകയായിരുന്നു, അതായത് പവൻ 37800 രൂപയും ഗ്രാമിന് 4725 രൂപ ആയിരുന്നു.