ഇന്ന് 17.10.2020 സ്വർണത്തിന്റെ വില കൂടിയിരിക്കുകയാണ്, ഇന്നത്തെ വില വിശദമായി അറിയാം

ഇന്ന് സ്വർണത്തിന്റെ വില കൂടിയിരിക്കുകയാണ്.

ഒക്ടോബർ 11, ഞായറാഴ്ച വിലയിൽ മാറ്റം ഇല്ലായിരുന്നു, അതിനാൽ പവൻ 37800 രൂപയും, ഗ്രാമിന് 4725 രൂപയും ആയിരുന്നു, ഒക്ടോബർ 12നും വിലയിൽ മാറ്റം ഇലായിരുന്നു. ഒക്ടോബർ 13, ചൊവ്വാഴ്ച സ്വർണ വില മാറ്റം ഇല്ലാതെ തുടരുകയായിരുന്നു.

ഒക്ടോബർ 14, ബുധനാഴ്ച സ്വർണ വില 240 രൂപ കുറഞ്ഞു പവന് 37560 രൂപയും ഗ്രാമിന് 4695 ആയി, ഒക്ടോബർ 15, വ്യാഴാഴ്ച, വിലയിൽ മാറ്റം ഇല്ലായിരുന്നു, എന്നാല് ഇന്നലെ ഒക്ടോബർ 16, വെള്ളിയാഴ്ച സ്വർണം പവൻ 200 രൂപ കുറഞ്ഞു 37360 രൂപയും, ഗ്രാമിന് 4670 രൂപയും ആയി.

ഇന്ന് ഒക്ടോബര് 17ന്, സ്വർണ വില 80 രൂപ കൂടി കൊണ്ട് പവൻ 37440 രൂപയും, ഗ്രാമിന് 4680 രൂപയും ആയി.

ഏറ്റവും പുതിയ സ്വർണ വിലയുടെ അപ്പ്‌ഡേറ്റ് ഈ പേജിലൂടെ നൽകുന്നതാണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *