ന്യൂസ് പേപ്പർ കൊണ്ട് ഇതിലും നല്ലൊരു സംഭവം ചെയ്യാനില്ല, അതിമനോഹരമായ ഷോ പീസ് (വാൾ ഡക്കർ).

ന്യൂസ് പേപ്പർ കൊണ്ട് ഇതിലും നല്ലൊരു സംഭവം ചെയ്യാനില്ല. അതിമനോഹരമായ ഷോ പീസ് (വാൾ ഡക്കർ).

നമ്മൾ വീടിന്റെ ഭിത്തി ഒക്കെ നല്ല ഭംഗിയായി ഇരിക്കുവാൻ വേണ്ടി പലതരം ഡിസൈനുള്ള ക്ലോക്കുകളും മറ്റു പെയിൻറിങ്ങുകളും അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി വയ്ക്കാറുണ്ട്, എന്നാല് വളരെ എളുപ്പമായ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് നോക്കി പോകുന്ന രീതിയിൽ ഈ ഒരു സംഭവം ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അടിപൊളി ആയിരിക്കും.

എന്നാൽ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂസ് പേപ്പർ കൊണ്ട് ആണെന്നാണ് ഉള്ളത് വളരെ അതിശയമാണ് ആർക്കുവേണമെങ്കിലും ഇതിനെപ്പറ്റി യാതൊരു അറിവില്ലെങ്കിൽ പോലും കാണിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും ഈ മനോഹര മാർന്ന ഒരു സൂര്യകാന്തി പൂ പോലെ വിടർന്നു നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു ഷോ പീസ് ഉണ്ടാക്കാം.

ഇത് ചുമരിൽ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ആ ഒരു ചുമര് കാണാൻ ഫോട്ടോയിലെ പോലെ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗി ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ എന്തായാലും തൂക്കി വിൽക്കുന്ന ന്യൂസ് പേപ്പർ കൊണ്ട് ഇത്തരം ഉപകാരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്.

ഏറെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന അതുപോലെതന്നെ മനോഹരമായ ഇൗ വിദ്യാ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് കരുതുന്നു, ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പറയണം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *