ഇന്നത്തെ (18.10.2020) സ്വർണ വില വിശദമാക്കുന്നു, ദിവസവും വില ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം

ഇന്നത്തെ സ്വർണ വില വിശദമാക്കുന്നു.

ഇനിയുള്ള ദിവസത്തെയും ഏറ്റവും പുതിയ സ്വർണ വില തന്നെ ഈ പേജിലൂടെ നൽകുന്നതായിരിക്കും..

ഇന്നലെ ഒക്ടോബര് 17ന് പവന് 80 രൂപ കൂടി 37440 രൂപയും, ഗ്രാമിന് 4680 രൂപയും ആയിരുന്നു, എന്നാൽ ഇന്ന് ഒക്ടോബര് 18, ഞായറാഴ്ച അവധി ദിനം ആണെന്ന് എല്ലാവര്ക്കും അറിയാമല്ലോ, അതിനാൽ വിലയിൽ മാറ്റം ഇല്ല, പവൻ 37440 രൂപ തന്നെയാണ്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ സ്വര്ണവിലയിലേക്ക്. ഒക്ടോബര് 12, പവൻ 37800 രൂപയും ഗ്രാമിന് 4725 രൂപയും.
ഒക്ടോബർ 13 ചൊവ്വാഴ്ചയിലും സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം ഇല്ലായിരുന്നു. ഒക്ടോബർ 14ന്, കുറച്ചു ദിവസത്തിന് ശേഷം ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 240 രൂപ കുറഞ്ഞു 37560 രൂപയും, ഗ്രാമിന് 4695 രൂപയും ആയി. ഒക്ടോബർ 15നു വിലയിൽ മാറ്റം ഇല്ലായിരുന്നു. ഒക്ടോബര് 16 ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 200 രൂപ കുറഞ്ഞു 37360 രൂപയും, ഗ്രാമിന് 4670 രൂപയും.

ഇനി നാളത്തെ അവസ്ഥ എന്താകുമെന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം രേഖപെടുത്താം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *