കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻറെ വക മുൻഗണനാ വിഭാഗത്തിനുള്ള അരിയും പയറും ജൂൺ 21 മുതൽ വാങ്ങാം, അറിവ്

കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻറെ വക മുൻഗണനാ വിഭാഗത്തിനുള്ള അരിയും പയറും ജൂൺ 21 മുതൽ വാങ്ങാം.

ഒരുപാട് ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കൊപ്പം കേന്ദ്രസർക്കാരിനെ ഗരീബ് കല്യാൺ യോജന എന്ന പദ്ധതി വഴി മുൻഗണന വിഭാഗത്തിലുള്ള റേഷൻ കാർഡിലെ ഓരോ അംഗത്തിനും അഞ്ച് കിലോ അരിയും, ഒരു റേഷൻ കാർഡിന് ഒരു കിലോ പയർ എന്ന രീതിയിൽ നൽകി വന്നിരുന്നു. മൂന്നുമാസത്തേക്ക് ഇത് തുടരുമെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു, കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസമായി ആളുകൾ ഈ വിഹിതം കൈപ്പറ്റുന്നുണ്ട്.

ഇപ്പോൾ അവസാന മാസമായ ജൂണിൽ 21 തിയ്യതി മുതൽ അരിയും പയറും വാങ്ങുവാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ ജൂലൈ മാസം മുതൽ ഈ ഒരു ആനുകൂല്യം ആർക്കും ലഭിക്കുകയില്ല, ആയതിനാൽ ജൂൺ 21 മുതൽ മുൻഗണന വിഭാഗത്തിലുള്ളവർക്ക് അരിയും പയറും വാങ്ങാവുന്നതാണ്, ഒപ്പം കഴിഞ്ഞ മാസത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കുടിശ്ശിക അതായത് കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ അരിയും പയറും കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതു കൂടി ചേർത്ത് വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക, കാരണം ഇപ്പോൾ അത് ചോദിച്ചു വാങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും അത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല എന്നതാണ് സത്യം.

കൂടാതെ കൈവിരൽ വച്ചുകൊണ്ടുള്ള സംവിധാനത്തിൽ അല്ല ഇപ്പൊൾ റേഷൻ വാങ്ങുന്നത്, ആയതിനാൽ റേഷൻ കാർഡുമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന
ഫോൺ നമ്പർ ഉള്ള ഫോണുമായി റേഷൻ കടയിൽ സമീപിക്കേണ്ടതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമുള്ള അനുകൂലമായതിനാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ തീയതിക്കുള്ളിൽ തന്നെ കുടിശ്ശിക തീർത്തു വിഹിതം കൈപ്പറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *