കുറച്ച് പഴയ മൺചട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീടിനുള്ളിൽ വെള്ളത്തിൽ ചെടികൾ നട്ടുവളർത്താം, ഉഗ്രൻ അറിവ്

കുറച്ച് പഴയ മൺചട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീടിനുള്ളിൽ വെള്ളത്തിൽ ചെടികൾ നട്ടുവളർത്താം. അങ്ങനെ വളർത്താവുന്ന 10തരം ചെടികളെ കൂടി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. നമ്മൾ മഞ്ചട്ടിയിൽ ഒക്കെ പാചകം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതിലധികമോ പഴയ ചട്ടികൾ ഓരോരുത്തരുടെ വീട്ടിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ അത് ഉപയോഗശൂന്യമായി ഇരിക്കുന്നുണ്ടാകും,

എന്നാൽ അതുവച്ച് വീടിനുള്ളിൽ മനോഹരമായി തൂക്കിയിടാൻ പറ്റുന്ന കുടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം, ഇത് കാണാൻ വളരെ മനോഹരമാണ് ഇപ്പോൾ വീടിനുള്ളിൽ നിറയെ ചെടികൾ വയ്ക്കുന്നതാണ് എവിടെയും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കും എളുപ്പം ഈ രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ ചട്ടിയിൽ മണ്ണ് നിറക്കുന്നതിന് പകരം വെള്ളത്തിൽ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനാൽ വെള്ളത്തിൽ വളർത്താവുന്ന ചെടികൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്, പേരുകൾ കേട്ട് പേടിക്കേണ്ടതില്ല, മിക്ക എണ്ണം നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് എന്ന് കണ്ടാൽ മനസിലാകും. തീർച്ചയായും മണി പ്ലാൻറ് അതിൻറെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ട്, ഒപ്പം ബാക്കി ഒമ്പത് ചെടികൾ കൂടി അറിയാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു അറിവും ഹങ്ങിങ് പോട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയും വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം.

ഒപ്പം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *