ബാത്റൂമിന്റെ ടൈലിനടിയിലൂടെ വെള്ളം ലീക്കായി നിലത്തേക്ക് ഊർന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പരിഹാരം

ബാത്റൂമിന്റെ ടൈലിനടിയിലൂടെ വെള്ളം ലീക്കായി നിലത്തേക്ക് ഊർന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ടൈലുകൾ ഒന്നും മാറ്റാതെ പരിഹരിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗം പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഇത് ഏവർക്കും സഹായകമാകട്ടെ, കാരണം മിക്ക വീടുകളും ഉള്ള പ്രശ്നമാണ് കുറച്ചുകാലം പിന്നിടുമ്പോൾ ബാത്റൂമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം ടൈലിന്റെ അടിയിലേക്ക് ഒലിച്ചു പോയി.

അതിന്റെ ഉള്ളിൽനിന്ന് മണ്ണൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരുകയും ടൈലുകൾ പൊട്ടിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകുന്നത്, ഇത് ചിലപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ പണിയത്തത് കൊണ്ട് ആയിരിക്കും, ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങി സാധാ ഒരാളെ വിളിച്ചു കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തീർച്ചയായും പൊളിച്ചു വീണ്ടും പണിയണം എന്ന് പറയും, എന്നാൽ ഒരിക്കൽ പണം കൊടുത്ത് നല്ല രീതിയിൽ പണിതത് വീണ്ടും പണിയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവുകയില്ല, ഒപ്പം ഏറെ വിഷമകരമായ കാര്യം കൂടി ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ടൈലുകൾ ഒന്നും പൊളിക്കാതെ ഈ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനായി ഒരു മാർഗ്ഗം നിങ്ങൾക്കായി പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഇത് ഏവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാകുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചെയ്തു നോക്കാം,

ഒപ്പം മറ്റുള്ളവർക്കും നിർദ്ദേശിക്കാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *