അക്വേറിയത്തിൽ വാങ്ങി ഇടുന്ന മീനുകൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചത്തു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻറെ കാരണം

വീട്ടിൽ അക്വേറിയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബൗളുകളിൽ വാങ്ങി ഇടുന്ന മീനുകൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചത്തു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻറെ കാരണം ഇതാണ്, എല്ലാം അറിഞ്ഞു നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം. ഇപ്പോൾ മീൻ വളർത്തലുകൾ പല ആളുകൾക്കും ഒരു ഹരമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്, വീട്ടിൽ അക്വേറിയം ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ബൗളിൽ മീൻ വാങ്ങി ഇടുന്നവർ ഏറെയാണ്.

കൊച്ചുകുട്ടികൾ ആയാലും മുതിർന്നവർ ആയാൽ പോലും ഇത് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വിനോദം ആയതിനാൽ ഒന്നോ അതിലധികമോ മീനുകളും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വാങ്ങിയിരിക്കാം. എന്നാൽ കുറച്ചുനാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇവ ചത്ത് പോകുന്നത് ഇവരുടെ വിനോദത്തിനു തന്നെ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും, എന്നിരുന്നാൽ പോലും വീണ്ടും വാങ്ങിയാലും അതും പെട്ടെന്ന് ചത്തുപോകുന്നു, എന്നാല് മീൻ വലർത്തലിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് പലരുടെയും വീടുകളിൽ മീനുകൾ ചത്തു പോകുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് അതിന് കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം, വെള്ളം, വൃത്തിയാക്കുന്ന വിധം, മീൻ കിടക്കുന്ന സ്ഥലം, അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനെയും ആസ്പദമാക്കി ആയിരിക്കും മീനിന്റെ ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മീനുകൾ ഒരുപാട് കാലം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്.

ഇത് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു അറിവാകും എന്ന് കരുതുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *