വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ ഈ വിധം ക്ലച്ച് പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് പണി കിട്ടും

വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ ഈ വിധം ക്ലച്ച് പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് പണി കിട്ടും, ആയതിനാൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രമേ സുഖമമായ ഡ്രൈവിംഗ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.

നല്ല രീതിയിൽ വാഹനം ഓടിച്ചു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത ആളുകൾ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാഹനത്തിനെ പറ്റി എല്ലാ വിധ അറിവുകൾ ഉള്ളവർ ആണെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാമായിരിക്കും, പക്ഷേ ആദ്യതവണ എല്ലാം വാഹനമോടിച്ചു പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നവർക്ക് ക്ലച്ചിന്റെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ചു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, തെറ്റായ രീതിക്ക് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുക., ഇതെല്ലാം ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചാലും യഥാവിധം ആകുവാൻ കുറച്ചു സമയമെടുക്കും.

ആയതിനാൽ നല്ല രീതിയിൽ പരിശീലനം കൊണ്ടു മാത്രമേ, ഒപ്പം ഇൗ കാര്യങ്ങൽ അറിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ നമ്മുടേതായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ വാഹനം ഓടിക്കാൻ പാടുകയുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ഓടേണ്ട ക്ലച്ച് പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ആകുമ്പോഴേക്കും തീർന്നു എന്ന് വരാം.

ആയതിനാൽ കിലോമീറ്റർ കണക്കുകൾ കൂട്ടുവാനായി ഈ രീതി ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞു നിങ്ങൾ വാഹനമോടിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ലാഭം ആയിരിക്കും, ഒപ്പം വണ്ടിയുടെ തകരാറുകൾ കുറയ്ക്കുവാനും ഇത് സഹായിക്കും.
പിന്നെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലച്ച് തീർന്ന് വഴിയിൽ കിടക്കേണ്ടി വരില്ല.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *