നമ്മുടെ സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഇന്റർനെറ്റ് ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ ടിവി ആയും, സിസിടിവി ആയും ഉപയോഗിക്കാം

നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഇന്റർനെറ്റ് ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ ടിവി ആയും, അതുപോലെ സിസിടിവി ആയും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന നല്ല അടിപൊളി മാർഗ്ഗം നിങ്ങൾക്കായി പറഞ്ഞത് നൽകുന്നു.

ഇപ്പോൾ എല്ലാ വീട്ടിലെയും ഒരു അംഗത്തിന്റെ കയ്യിൽ എങ്കിലും സ്മാർട്ട്ഫോൺ എന്തായാലും ഉണ്ടാകും, അത്തരം സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ ഫോണുകളിൽ നെറ്റിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ ടിവി കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്, അതാകുമ്പോൾ ടീവിയിൽ ഉള്ള സിനിമകാലും സീരിയലുകളും എല്ലാം എളുപ്പം നമ്മുടെ ഫോണിൽ തന്നെ കാണാം.

ഇത് കൂടാതെ സിസിടിവി ആയും നമ്മുടെ ഫോണിനെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്, അതായത് ഫോൺ ഏതെങ്കിലും ക്യാമറ ആയി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ക്യാമറ പകർത്തുന്ന എല്ലാ ദൃശ്യങ്ങളും ഉടനെ തന്നെ ഫോണിൽ വരുകയും ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാനും സാധിക്കും, ഒപ്പം പുതിയ വീഡിയോകൾ എടുക്കണമെങ്കിൽ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ എളുപ്പം ഇതിലൂടെ സാധിക്കുന്നതാണ്.

ഈസി ക്യാപ് എന്ന ഡിവൈസ് വഴിയാണ് ഇത്തരം കണക്ഷനുകൾ കൊടുക്കുന്നത്, അങ്ങനെ അയതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇൻറർനെറ്റിന്റെ ആവശ്യം ഇവിടെ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇത് കണ്ടു അതേപടി ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *