ഇന്നും സ്വർണ വില കൂടിയിരിക്കുകയാണ്, ഇന്നത്തെ (14.09.2020) വില എത്ര എന്ന് അറിയാം

ഇന്നും സ്വർണ വില കൂടിയിരിക്കുകയാണ്, വില എത്ര എന്ന് അറിയാം.

കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി സ്വർണ വില ഇങ്ങനെയാണ്, സെപ്റ്റംബർ 8ന് സ്വർണത്തിന് 37600 രൂപയും, ഗ്രാമിന് 4700 രൂപയായിരുന്നു, എന്നാല് സെപ്തംബര് 9ന് സ്വർണ വില പവന് 240 രൂപ കൂടി 37840 രൂപയും, ഗ്രാമിന് 4730 രൂപയും ആയി, സെപ്റ്റംബർ 10നു വീണ്ടും 80 രൂപ കൂടി പവന് 37920 രൂപയും ഗ്രാമിന് 4740 രൂപയും ആയി.

സെപ്റ്റംബർ 11 ആയപ്പോൾ വില 120 കുറഞ്ഞു 37800 രൂപയും ഗ്രാമിന് 4725 രൂപയും ആയിരിക്കുന്നു, ഇൗ വില തന്നെയാണ് ഇന്നലെ വരെ ആയിരുന്നത്.

ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ 14, 2020ൽ സ്വർണത്തിന് വീണ്ടും 120 രൂപ കൂടി പവന് 37920 രൂപയും, ഗ്രാമിന് 4740 രൂപയും ആയിരിക്കുന്നു.

ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലും സ്വർണ വിലയെ കുറിച്ചുള്ള അപ്പ്ഡേറ്റ് ഈ പേജിലൂടെ നിങ്ങൾക്കായി നൽകുന്നതായിരിക്കും, ഇത് ഏവർക്കും ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് കരുതുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *