തേങ്ങ കൊണ്ട് ഒരു മനോഹരമായ ഭരണി എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് കാണാം, ഉഗ്രൻ അറിവ് വിശദമായി

തേങ്ങ കൊണ്ട് ഒരു മനോഹരമായ ഭരണി എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് കാണാം.

നമ്മൾ വീടിന്റെ ഓരോ മൂലയിലും ഷോ കേസിലും ഒക്കെ ഭംഗിയിൽ ഇരിക്കുവാൻ ആയി വലിയ ഇത്തരം ഭരണിയും ഫ്ലവർ വെയ്സ് ഒക്കെ വാങ്ങി പണം കളയാറുണ്ട്, എന്നാൽ അതിൻറെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാതെ ഇവിടെ വീട്ടിലുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്ലാസ്റ്റിക് ടിൻ വെച്ച് ഇൗ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ സാധിക്കും.

ഇങ്ങനെ ഒരു ഭരണി ഉണ്ടാക്കിയാൽ ആരും തന്നെ ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് പറയുകയുമില്ല, ഒപ്പം കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ചുറ്റും അലങ്കരിക്കുവാൻ ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചിരട്ട തന്നെയാണ്, ചിരട്ട നല്ലപോലെ മിനുക്കി ചെറിയ ചെറിയ പീസുകൾ ആക്കി എടുക്കുന്ന പാത്രത്തിന് ചുറ്റും ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തു, പിന്നെ അതിന് ഗോൾഡനും കറുപ്പും അങ്ങനെയുള്ള നിറങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

ശേഷം അത് ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ മൂലയിൽ ചെടികളും പ്ലാസ്റ്റിക് പൂക്കളും ഒക്കെ ഇട്ടുവയ്ക്കുവാനായി ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷേപ്പിലുള്ള ടിൻ വേണമെങ്കിലും ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് മനോഹരമായ ചിരട്ട കൊണ്ടുള്ള ഭരണി തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് കാണാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *