ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ 16നും സ്വർണവിലയിൽ കുറവ് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. വില എന്തെന്ന് അറിയാം

ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ 16നും സ്വർണവിലയിൽ കുറവ് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. വില എന്തെന്ന് അറിയാം.

കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി സ്വർണ വില ഇൗ രീതിയിൽ ആയിരുന്നു, അതായത് സെപ്റ്റംബർ 10നു പവന് 80 രൂപ കൂടി 37920 രൂപയും ഗ്രാമിന് 4740 രൂപയും.

സെപ്റ്റംബർ 11നു പവന് 120 കുറഞ്ഞു 37800 രൂപയും ഗ്രാമിന് 4725 രൂപയും ആയിരുന്നു, ഇൗ വില തന്നെ സെപ്റ്റംബർ 13 വരെ തുടരുകയാണ് ഉണ്ടായത്.

പിന്നെ സെപ്റ്റംബർ 14, പവന് വീണ്ടും 120 രൂപ കൂടി കൊണ്ടു 37920 രൂപയും, ഗ്രാമിന് 4740 രൂപയും ആയി. അതുപോലെ തന്നെ സെപ്റ്റംബർ 15, അതായത് ഇന്നലെ പവന് 240 രൂപയാണ് കൂടി കൊണ്ട് ഒരു പവന് 38160 രൂപയും, ഗ്രാമിന് 4770 രൂപയും ആയി.

ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ 16, ബുധനാഴ്ച സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റാം ഇല്ലാതെ ഒരു പവന് 38160 രൂപയും, ഗ്രാമിന് 4770 രൂപയും ആയി തുടരുകയാണ്.

വരും ദിവസങ്ങളിലും സ്വർണത്തിന്റെ വിലയെ പറ്റിയുള്ള വിരങ്ങൾ ഈ പേജിലൂടെ നിങ്ങൾക്കായി നൽകുന്നതായിരിക്കും, ഇത് ഏവർക്കും സഹായകരം ആകും എന്ന് കരുതുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *