വീട്ടിലുള്ള ടിവിയിലേക്ക് മൊബൈലിൽ നിന്ന് ഇൻറർനെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്തു, ടിവിയിലും ഇൻറർനെറ്റ് എടുക്കാം

വീട്ടിലുള്ള ടിവിയിലേക്ക് മൊബൈലിൽ നിന്ന് ഇൻറർനെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്തു ഇനി എല്ലാ ടിവിയിലും ഇൻറർനെറ്റ് എടുക്കാം.

മിക്ക ആളുകളുടെയും വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ സ്മാർട്ട് ടിവി വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട്, ഇതിൻറെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എളുപ്പം ഇൻറർനെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുകയും അതിലൂടെ തന്നെ ഫോണിൽ കാണുന്നതുപോലെ നെറ്റ് യൂട്യൂബ് ഫേസ്ബുക്ക് എല്ലാം എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയാണ് പക്ഷേ സ്മാർട്ട് ടിവി ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും പലർക്കും ടിവിയിൽ എങ്ങനെ ഇന്റർനെറ്റ് എടുക്കണം എന്ന് അറിയില്ല, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ടിവിയുടെ ഉപയോഗം തന്നെ വളരെ ചുരുങ്ങി പോകും, അത്തരം ആളുകൾക്ക് സ്മാർട്ട് ആയ ടിവികൾ വാങ്ങേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവും ഇല്ല.

എന്നാൽ നമ്മുടെ ഫോണിലെ ഇൻറർനെറ്റ് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് വഴി ടിവിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു നമുക്ക് ടിവിയിൽ ബ്രൗസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഇതിലൂടെ മൊബൈലിലെ ചെറിയ സ്ക്രീനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ ദ്രിശ്യ മികവോട് കൂടി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം ടിവിയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം.

അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നിങ്ങൾക്കായി പറഞ്ഞുതരുന്നത്, ഇത് നമുക്ക് എളുപ്പം കണ്ടു പഠിക്കാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *