മഴക്കാലം; കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഡയപ്പറുകൾ ഇനി പ്രകൃതിക്ക് ദോഷം ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നശിപ്പിക്കാം

കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഡയപ്പറുകൾ ഇനി പ്രകൃതിക്ക് ദോഷം ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നശിപ്പിക്കാം. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഡയപ്പറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണയാണ്, പക്ഷേ അത് നശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം വരുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം, ഡയപ്പറുകളുടെ പുറമെ ഉള്ള ഭാഗം നശിച്ചാലും അതിൻറെ …

ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഡെത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, മാരേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ ഓൺലൈനിലുണ്ട്

ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഡെത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, മാരേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ ഓൺലൈനിലൂടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഡെത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, മാരേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവയൊക്കെ കയ്യിലൊരു രേഖ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതൊരു ഡിജിറ്റൽ ഫോർമാറ്റിൽ ആകുന്നത് …

എല്ലാവർക്കും വീട് എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലൈഫ് പാർപ്പിട പദ്ധതി 2020ലെ ഇളവുകൾ

എല്ലാവർക്കും വീട് എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലൈഫ് പാർപ്പിട പദ്ധതി 2020ൽ കൂടുതൽ ഇളവുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു. നിലവിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഭവന നിർമ്മാണം നടത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരും കേന്ദ്ര …